The Kingdom of Talossa
 

El Livrt d'El Taloit d'Isiviglh
The Libretto of The Berber of Seville

Learn about Talossa on our new and growing Wiki!

Become a Talossan! It's Free and Easy!          The Kingdom's Forums -- Read & Participate!


Librettists/Livrtirs: M Barn Tepist, Seghr Cresti Siervicl
Composers/Cunscriptors: Quedir Barn Castiglh, Nik Spyropoulos


[ Read the Libretto in English ]
El Taloit d'Isiviglh
'N Oper da Tres ctsilor
Actexri
Mghs masleux Mghs femeglheux
Seltsamt, toad Chils, soprn
Nutz, bao Trambt, mezzo-soprn
Cascors, baritn
Xhrdi, falsetto (buffo caricato) Cor
Canziuns
1 "El mtsch ser eschitatorxheu" - Cor
2 "V'amc Cascors" - Dut (Seltsamt s Cascors)
3 "Qi estetz?" - Soleu (Nutz)
4 "Noi snt Taloits" - Soleu (Seltsamt)
5 "Underu come ben fau" - Soleu (Xhrdi)
6 "Fossent-noi cantitar nun?" - Dut (Chils s Trambt)
7 "L hi isch Chils" - Troic (Seltsamt, Nutz, s Chils)
8 "Castiglh gagheva el mtsch" - Arorn (Seltsamt s Cor)
9 "Tri duceumnt o cantita!" - Dut (Chils s Seltsamt)

CTS I. 'N er da futbol Taloit n Isiviglh, Espin.
(La cor cuncerna s parla l'iens l'altreu.)
CANZIUN 1 - CURF
1 Cor: El mtsch ser eschitatorxheu
2 Toct noi snt aici pr en vident
(repeta dals batusts vuit ftsilor)
3 El futbol Taloit c' eschitatorxheu
4 Noi desirent en comenar
(repeta dals batusts vuit ftsilor)
(Cadasc mediet dal cor cantita viens dals versns. Vuit ftsilor. Aglhrc viensient.)
5 Noi non duvitent qualsevol esqip gagharha
6 Soleu viens esqip predia r coraziuns
(repeta dals batusts vuit ftsilor)
(Seltsamt s Cascors entrent, brtsilor. Mediet dal cor crida "Isiviglh!" n rspns s cjada Seltsamt com'iens ereu, ms l'altreu mediet crida "Castiglh!", s la cor comena combatar corputz--corputz. Qund q la cor combata s uschita l statx, Seltsamt s Cascors comenent cantitar.)
CANZIUN 2 - DUT (Seltsamt s Cascors)
1 Seltsamt: V'amc Cascors, prqt els fntici snt dals tepists?
2 Cascors: V'amc Seltsamt, prqt las tepists snt dels fntici?
3 Dut: Eu non sp, eu non sp, eu non sp, non me zemandetz 'n altreu fts!
4 Seltsamt: V'amc el kmpfir, isch-t preparat pr el mtsch?
5 Cascors: V'amc el quebec, isch-t preparat pr el mtsch?
6 Dut: Da c'hrsic! Da c'hrsic! Non me zemandetz 'n altreu fts!
7 Seltsamt: V'amc, repetarhent-noi qt noi viennent de zirar?
8 Cascors: c, noi repetarhent, v'amc, l mod vrts dal oper.
(Repeta qator ftsilor. Escuntr qatorlaiset fts, el fm dal vers finl cambia.)
9 Seltsamt: Penss-t q os noi dtx cumprencent?
10 Cascors: Q noi snt ausolmnt sigr!
(Seltsamt aloigha, fa l'audien.)
11 Seltsamt: Va nmin c' Seltsamt,
12 s eu snt el quebec dels Somnirs d'Isiviglh,
13 qi isch 'n esqip da futbol Taloit
14 aici n Isiviglh, qi isch n Espin.
15 Cascors: s va nmin c' Cascors, sieu amc.
16 Eu snt el kmpfir da sieu esqip.
17 Noi snt emb preparat pr el mtsch.
18 Seltsamt: Oho, s eu obliveu menziunar
19 q eu amu
20 La crian del itervl.
(Cascors viensia Seltsamt)
21 Cascors: Ms voi en staxarhetz p schpit.
22 Non se questetz.
23 Noi en repetarhent mlts ftsilor.
(La cor entra s uschita, combata, crida "Isiviglh!" s "Castiglh!" Entra Nutz drnt el sort dal cor. Fntici dal esqip da Castiglh o cjadent com'iens ereu. Fntici dal esqip d'Isiviglh lo derident.)
CANZIUN 3 - SOLEU (Nutz)
(soleu la meldi)>
(Nutz avista Seltsamt s Cascors)
1 Nutz: Qi estetz? Qi estetz? Eu zemandu vhoi qi estetz.
2 Va frag pr voi, q eu zemandu nun, c' qi estetz?
3 Eu non sp qi estetz, aglhrc eu zemandu qi estetz
4 La cos q eu volt spar,
5 qund q eu voi risguardu,
6 qi eu non conheu,
7 c' qi estetz?
(Repeta qator ftsilor, pntand lhor sovnt, s tzucannd l'audien.)
CANZIUN 4 - SOLEU (Seltsamt)
1 Seltsamt: Noi snt Taloits
2 C' cumpts q t non noi cunevs qund q t'estevs xhd del statx.
3 Noi zirevent cudins qi noi snt.
4 Ocs, a non sembls q t tent empitschesc lirar las canziuns d'ienviens d'altr.
5 Ms eu te zu q noi snt el quebec s el kmpfarir dels Somnirs d'Isiviglh
6 Els contr qi t esqip, las Quedirs de Castiglh, xharha i ziu.
7 La xh c' futbol Taloit. Fortis en conhes-t?
8 l'itervl, ja oper, s eu amu la soprn.
(Repeta vuit ftsilor; la cor, qi combata recuavl, viensia n cantitnd las batistas, cambind "eu amu" "o ama" s pntand Seltsamt qund q cantita.)
9 Aglhrc, par q t noi conhes nun, t fost cantitar qualse'cos ver dt.
10 Ms par q c' viens de va canziuns p suvlnc, eu en cantitarhu pr dt.
(Repeta qator ftsilor.)
11 T isch Nutz. T isch Nutz. T isch Nutz.
12 El quebec el p temnat n la tzar.
13 T isch micrspic'h s schloc, s noi desirent q l'audien te haarha.
14 Aglhrc schi t non cntadrs ben, a atxutadra noi toct.
15 T isch Nutz. T isch Nutz. T isch Nutz.
(Repeta vuit ftsilor.)
(Qund la cant termina, Nutz impeita s crida n vce bao graviuschl)
16 Nutz: c, eu snt Nutz.
17 s eu amu la soprn ocs!
CORTIN.

CTS II. L'er mismeu.
(L'er isch 'n gac'hisch. La representaziun del itervl isch finischat. Chils s Trambt sestevent l centreu del statx. La cor aclameva s piedeva nas encores, ms l'aplau fadeva, s Xhrdi entra, cn el capu bianu s l'abt da trance bianu d'iens arbitor del futbol Taloit, apoartnd spectacleux auscr s vectidnd 'n can bianu. Qund actat com'iens oper grlt, ocs o isch dciat pr'iens caciun forir dn crupi. O estropiea s bmpa ls coss plrs.)
CANZIUN 5 - SOLEU (Xhrdi)
1 Xhrdi: Underu come ben fau
2 Underu qi'st piustr
3 Underu schi, l fm dal xh
4 Seru mortesc eda vhid
5 Underu schi la xh isch nfil
6 vidar daduv'st la fol
7 C' ai nfil vidar daici
8 Qund vu solamnt cn va can
9 Underu schi estropieu rotatm
10 s frapu coss cn va bastn
11 Schi la soprn credarha q eu snt caldeu, s
12 A me zirarha dal mtsch n duceu tn
13 Underu schi a ama 'n vr
14 Qi non la pt l hi vidar
15 (Par q eu snt suposat persuaar vhoi
16 Q eu snt orp, n gCau da voi sueghar)
17 Cru q Castiglh gaghara
18 Fntici d'Isiviglh me derident
19 Ms os blamarhent lor kmpfarir
20 Schi conheu a fol merulnt
21 Underu schi credetz q eu snt orp
22 Schi c, frapveu va pnt
23 Par q, n oper proxim, fost!
24 Desiru 'n rosl mprtnt
(Xhrdi uschita, land Chils s Trambt l centreu del statxl centreu del statx.)
CANZIUN 6 - DUT (Chils s Trambt)
1 Chils: Fossent-noi cantitar nun?
2 Trambt (n sintzor): S'star s'star s'star s'star
3 Chils: Penss't q
4 c' l'nprmis oper
5 snc frlor n el prm cts totl?
6 Trambt (n sintzor): S'star s'star s'star s'star
7 Chils: Penss't q
8 noi fossent apialar
9 l Ministreu dels Afes dallas Femns?
10 Trambt (n sintzor): S'star s'star s'star s'star
11 Chils: Ms noi snt nun sr el statx,
12 s els vrs non snt.
13 Penss't q c' ben?
14 Trambt (n sintzor): S'star s'star s'star s'star
15 Chils: Penss't q
16 noi fossent noi ntroduar l'audien,
17 squasi faevent els vrs?
18 Trambt (n sintzor): S'star s'star s'star s'star
19 Chils: Schin fossent-noi
20 aumar q os tiennent entent-t,
21 s expectar q povent lirar lor propreux descriis?
22 Trambt (n sintzor): S'star s'star s'star s'star
23 Chils: Sperent-os
24 qualsevol dal dou dad ns isch la soprn
25 qi toct i cioveci ament?
26 Trambt (n sintzor): S'star s'star s'star s'star
27 Chils: Pr noi en faxar,
28 fost-viens dad ns cantitar n vce tri graviuschl,
29 q non pt poivlmnt estar soprn?
30 Trambt (n vce tri graviuschl): S'star s'star s'star s'star!
(Entrent Cascors s Seltsamt l sinistr, Nutz l drept.)
CANZIUN 7 - TROIC (Seltsamt, Nutz, s Chils)
(Drnt la canziun, Cascors s Trambt se cuntratxent bielplnc s xhent ls carts.)
1 Seltsamt (pntaar): L hi isch Chils, v'ameasc, qi cantiteva l'itervl
2 Nutz (pntaar): Va coraziun tent estesc captrad par aceast xhuvencul ameasc.
3 Chils: Sestu aici cn v'ami, s els ciovecs povent me vidar, ms non lor vi
4 Seltsamt: A sesta l, nsentznt phnt q eu snt s proxim
5 Nutz: Eu snt c'host d'i, ms a non me va
6 Chils: Os stnt l dou sids del statx, s eu stu l centreu, isch non lor vu.
7 Seltsamt: Schi a torniadra el cps, pensu q me trac'hadra
8 Nutz: Eu undereu schi xhetar qualse'cos i rbhtadra.
9 Chils: Torniar va cps non aistarha, s prf non xheta ienc'hos mhe.
10 Seltsamt: Si pensadra q a me povadra avistar. A fost estar orp.
11 Nutz: Trac'hevetz el zemi-mhoct etric dal canziun del arbitor?
12 Chils: Ocs, eu fost voi persuaar q eu non pvar lor scdar.
13 Seltsamt: A isch orp r amr. En isch 'n trif etric. 'N analoxh, schi cumprencarhetz
14 Nutz: A sesta sr el statx mismeu, isch a non sp da thoct q noi snt aici.
15 Chils: s t, Nutz, non suposat sps q Seltsamt isch l hi.
16 Seltsamt: s ocs, t cantits tr ben. Sstar q l'audien t'amarha.
17 Nutz: Va c'hup! Cantitarhu pir avestar.
18 Chils: Non en sperent nhoi. Sovennetz q noi non povent t'scdar.
19 Seltsamt: Ni noi non povent te vidar. vno qualsevej t s eu povent vidar i.
20 Nutz: D'acrd, eu pensu q aceast canziun isch ai suvlnc.
21 Chils: c, cru q repetevent r posiziuns squasi compltsmnt
22 Seltsamt: Ac'h, com'eu l'ameu!
23 Nutz: Ac'h, com'eu l'ameu!
24 Chils: Ac'h, com'eu vladreu q eu pt lor scdar!
CORTIN.

CTS III. 'N banc n l'er mismeu.
(Seltsamt sesta soleu s spndra sieu cps. La cor se muditzia s prucjirita.)
CANZIUN 8 - ARORN (Seltsamt s Cor)
1 Seltsamt: Castiglh gagheva el mtsch.
2 S'star Nutz non pt cantitar, ms o pt xhtar futbol.
3 Ms vrtsmnt, c'esteva Cascors s'cup.
4 c, Cascors en piereva pr ns.
5 O non ser n acest cts.
6 O isch t zevient potacglh.
7 Seltsamt: Aglhrc ospri el matsch,
8 Chils profeeva sieu amr pr Nutz.
9 a abosta q a isch srficel.
10 Cor: Eda s'star c'esteva Seltsamt.
11 O xheva qund q o ft clav d'amr.
12 Non, non pr dt. C'esteva Cascors.
13 Seltsamt: Aglhrc eu laarhu acest plts.
14 Eu traverarhu l'ocen amplex.
15 Non seru non p el Taloit d'Isiviglh.
16 L'arbitor screweva ns ocs; o fost estar orp.
17 Ms n fm, c'esteva Cascors.
18 Laent-noi l'anflar s l'aucidar.
19 Seltsamt: Sovarhu el paeu da v'anceisors
20 Ahmed s Marico, els figlheux d'Asbad
21 Qi desfisevent quairar lhor fortn
22 Cor: Iiri Cascors ft r ereu.
23 Oxhi, noi fossent lo vidar s l'aucidar.
24 Qi aivuceva zevienar r noveu kmpfir?
25 Seltsamt: Quairarhu la tzar da promi Taloit.
26 Dove partetxarhu l'amr
27 Cn 'n mar-sirian dal Mar Talossn
28 Anstad d'aceast gar Chils.
(La cor quapta sieu brtsilor s dana 'n cop da ped nalt)
29 Cor: Oh, noi snt els garziuns dal cor
30 Noi esperent q amevetz r piceu
31 Noi sapent q aclametz pr ns
32 Ms nun noi fossent ir
(La cor uschita n 'n saivi ntremptorxheu)
33 Seltsamt: Eu ziscovrarhu va propreu urixhs mici
34 Acestilors d'Espin credent q eu snt fl
35 Pr credar q la tzar isch rond
36 Ms qt spent-os?
37 Os tiennent gars srficeis pr femns.
CANZIUN 9 - DUT (Chils s Seltsamt)
(Chils entra nvidesc)
1 Chils: Tri duceumnt o cantita! Cacs mocts duceux!
2 Seltsamt: Suposat te vu l hi?
3 Chils: Non. Non nun.
4 Seltsamt: Br. Aglhrc simplamnt continuu cantitar?
5 Chils: c. Cacs sons duceux!
6 Seltsamt: Dove ft-eu?
7 Chils: T me nomins com'iens gar srficel.
8 Seltsamt (o tornia l'audien): Eu xhurveu q non ienviens amarhu nunc.
9 Chils: Sieu vce me captra
10 Seltsamt: Txusc viestretscharhu 'n mar-sirian smp, ben sigr.
11 Chils: Sieu ispux s sieu rivs verent ver v'ascr.
12 Seltsamt: Aglhrc nun eu lau Isiviglh, el domeu dal p crusl fr dal tzar.
13 Chils: Sieu coraziun isch pin d'amr.
14 Seltsamt: s esperu q non la vu nunc.
15 Chils: Eu amu acest ciovec. Eu finischveu da Nutz.
16 Seltsamt: Eu brenveu sieu cas ospri la xh.
17 Chils: O za las p smps coss!
18 Seltsamt: Eu esperu q a gastarha n encid!
19 Chils: V'amr, Seltsamt, v'amr!!
20 Seltsamt: Eu vu q va vail cica. Nun eu lau Isiviglh.
21 Chils: Sovennetz, qund q t srgs, t m'avists.
22 Seltsamt: Eu en sovennu, femn, eu en sovennu.
(El s'ala, s avista Chils)
23 Chils: Oho! Seltsamt! Eu t'amu!
24 Seltsamt: Schi t en za.
25 Eu vu l tzar da promi Taloit,
26 Volt t'ir l hi cn me?
27 Chils: Eu snt suposat zirar non,
28 ms te sovar xhd del statx ospri
29 svo a l'audien pt underar.
30 Seltsamt: Qtevri.
(Seltsamt uschita, parsequitat enscrtz par Chils.)
CORTIN.

Last modified: 08/22/17 02:26 PM